GDPR és Általános Szolgáltatási Feltételek

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, FELTÉTELEK
A holovitzalexandra.com weboldal használata az alábbiakban leírt adatvédelmi és jogi feltételek betartásával, valamint a magyar jogszabályokkal összhangban engedélyezett, mely szabályokat a honlapot használó személy elfogadja, és feltételeinek eleget tesz. Az oldal adatkezelési szabályzatának hatálybalépésének ideje 2020.01.01

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően felhasználó a szolgáltatás használatával (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított feltételeket. Az adat- és jogi védelemhez kapcsolódó kérdésekre szívesen válaszolunk telefonon, emailben.

SZERZŐI JOG
A www.holovitzalexandra.com honlap kiadója, üzemeltetője és tulajdonosa Holovitz Alexandra. A honlapon található tartalom Holovitz Alexandra szellemi tulajdona, illetve a cikkben feltüntetett harmadik személy szellemi alkotása. A honlapon közzétett cikkek, videók, hanganyagok, fotók, illetve egyéb szerzői alkotások csak a honlap üzemeltetőjének írásbeli engedélyével felhasználhatók, másolhatók, és a nyilvánosság felé közzé tehetők.

TARTALOM, KÁRFELELŐSSÉG
A honlapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, azok pontatlanságaiért, hiányosságaiért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. Illetve azokért a károkért sem, mely a honlap használatából, megnyitásából, vagy üzemzavara által következnek be.

ADATOK KEZELÉSE
Felhasználó a honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait – a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli, a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvény 65. § (3) (a) pontja szerint, valamint 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) szerint. Az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében Európa szerte és minden szektorban felváltja a hatályos jogszabályokat a GDPR. Ennek következtében Magyarországon adatvédelmi kérdésekben elsősorban már nem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény lesz az irányadó, hanem a GDPR.

A regisztrációhoz és a programok részvételéhez kapcsolódó adatkezelés célja, hogy a felhasználók az adott szolgáltatásokat elérjék. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, az üzemeltető semmilyen formában nem él vissza a felhasználó személyes adataival, és azokat más célból semmilyen formában nem szolgáltatja ki, kivéve, ha az feltétlenül szükséges egy szolgáltatás teljesítéséhez.

A szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Az email cím megadásával a felhasználó önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy számára elektronikus válaszlevelet küldjünk a honlaphoz kapcsolódó témákban, illetve azt is elfogadja, hogy a honlaptulajdonos hírlevelet küldjön a részére, és elfogadja, hogy adatait a szolgáltató a fentebb leírt jogi és adatvédelmi keretek között kezelje.

A regisztráció adatait rögzítjük adatbázisunkban, melynek információi nyomon követhetőek, és lekérhetőek. A szolgáltatóval a kapcsolat a leiratkozás által azonnal megszüntethető. Ebben az esetben szolgáltató a felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. A hírlevél célja, hogy a szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a szolgáltató tehát csak és kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

GDPR KIEGÉSZÍTÉSEK
Adatvédelmi tisztviselő: Holovitz Alexandra
További elérhetőségi adatok az megtalálhatók.

Holovitz Alexandra E.V. adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át, és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem, és ezeket az információkat harmadik félnek nem adom át. Csak számla készítésekor továbbítódnak – kizárólag – a számla adatai a Szamlazz.hu elektronikus számlázó rendszere felé, valamint a számlázás miatt a könyvelő felé és a NAV felé, a törvényi előírás miatt.

Bankártyás fizetés esetén csak a kosárérték adatai kerülnek átadásra, egyéb személyes adatok nem.

Ezen felül a holovitzalexandra.com oldalon, s a hozzájuk kapcsolódó rendszereken, mint például levelezés, Facebook oldal – nem fér hozzá harmadik fél. Minden egyes adat, legyen az valamely kommunikációs platform, csak és kizárólag az adatkezelő Holovitz Alexandra fér hozzá.

Adatvédelmi kérelmek: Ha kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elektronikus úton küldje meg az a.holovitz@gmail.com címre. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm válasz e-mailben.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok
A Holovitz Alexandra oldalon keresztül történő szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem.

2. Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
A személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
b) Telefonszámára, e-mail címre és nevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám, e-mail címe és neve megadásával adja meg.
c) Amennyiben a kekesreka.hu oldalon vásárol is, akkor számlázási adatok kerülnek bekérésre, egyes esetekben szállítási cím is.
Ha ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
A vásárlás céljából megadott adatokat csak kérésre törlöm, valamint 8 év után.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törlöm.

4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.
4. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Tevékenység: számviteli bizonylat kiállítása
Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím (egyes esetekben mint szállítási cím is), (adószám)
Adatkezelési cél: számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan
Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Adattovábbítás: NAV felé
Tárolás módja és ideje: Legalább 8 év
Kapcsolattartási adatok: név, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelési cél: időpont egyeztetés, változtatás
Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Adattovábbítás: nem történik
Tárolás módja és ideje: egy év
5. Adatbiztonság védelme
Minden adat a kornak legmegfelelőbb technikai védelemmel vannak ellátva. A levelezés és közösségi oldalak két lépcsős belépéssel védettek, csak az adatkezelő ismeri a belépési adatokat. Az internetes adatcsere titkosított csatornákon történik, SSL tanúsítványokkal védett módon. Az adatokat kezelő rendszerek folyamatosan frissítve vannak, s ezeken megfelelően be vannak állítva a jogosultsági szintek. Minden adat Magyarországi szerverteremben található, a szerverhez az adatkezelőn és az ÁSZF-ben feltüntetett webtárhely szolgáltatón kívül hozzáférése nincs. Az adatokról rendszeres adatmentés készül 30 napra visszamenőlegesen.

6. Egyéb tudnivalók
A regisztrációhoz és a programok részvételéhez kapcsolódó adatkezelés célja, hogy a felhasználók az adott szolgáltatásokat elérjék. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes, az üzemeltető semmilyen formában nem él vissza a felhasználó személyes adataival, és azokat más célból semmilyen formában nem szolgáltatja ki, kivéve, ha az feltétlenül szükséges egy szolgáltatás teljesítéséhez.
Az email cím megadásával a felhasználó önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy számára elektronikus válaszlevelet küldjünk a honlaphoz kapcsolódó témákban, illetve azt is elfogadja, hogy a honlaptulajdonos hírlevelet küldjön a részére, és elfogadja, hogy adatait a szolgáltató a fentebb leírt jogi és adatvédelmi keretek között kezelje.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. A hírlevél célja, hogy a szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, akciókról, új funkciókról. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a szolgáltató tehát csak és kizárólag a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli Magyarországi szerveren, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: számlázó, könyvelő), a megrendelés lezárásához ez szükséges.
A megrendelés folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre. (IP cím, és a vásárló által megadott adatok). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.